Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρετησης της Κρουαζιέρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Κρουαζιέρας στους Ελληνικούς και Κυπριακούς λιμένες αποτελεί αφετηρία της πρότασης. Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει δυναμική ανάπτυξη με θετική συμβολή σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Στην Ελλάδα και Κύπρο οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσιάζουν σημαντικές διεπαφές κρίσιμες για τον κλάδο.

Σε Ελλάδα και Κύπρο η συμβολή της Κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες είναι συγκριτικά περιορισμένη. Ενδεικτικά, η Ελλάδα έχει μερίδιο αγοράς 14,1% και την 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κρουαζιέρας από άποψη αριθμού επιβατών και μόλις την 8η θέση από άποψη άμεσων οικονομικών εισροών με μερίδιο μόλις 3%.

Ανάλογα είναι τα χαρακτηριστικά της Αγοράς Κρουαζιέρας στην Κύπρο, ενώ ορισμένες εταιρείες προσφέρουν κρουαζιέρες με προσεγγίσεις σε ελληνικά και κυπριακά λιμάνια, στη διάρκεια του ίδιου κύκλου ταξιδιού. Επιβάλλεται λοιπόν να αναλυθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες προμηθειών, να αξιοποιηθούν οι ναυτιλιακές πληροφορίες (άφιξη και αναχώρηση κρουαζιεροπλοίων, αριθμός επιβατών, χρόνος παραμονής στο λιμάνι, δίκτυο προσεγγίσεων κλπ.) με στόχο να βελτιστοποιηθεί η χρήση του μικρού χρονικού διαστήματος εφοδιασμού στα λιμάνια και η εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων, παράλληλα με την αύξηση της συμμετοχής των τοπικών προϊόντων στον εφοδιασμό.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος του έργου ΝΑΥΣ είναι η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας, με χρήση Ναυτιλιακών πληροφοριών,  στους λιμένες εντός των χωρών του Προγράμματος Συνεργασίας ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους είτε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες συμβατικές πηγές πληροφόρησης ή αντλώντας δεδομένα από τη Μοναδική Ναυτιλιακή Θυρίδα (MSW).

Το προτεινόμενο Έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των λιμένων (MSW) (G2G) καθώς και μεταξύ των λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας (G2B) και εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών παραγωγών/προμηθευτών (Β2Β).

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μία πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους τελικούς χρήστες (εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, παραγωγούς/προμηθευτές προϊόντων και λιμένες) επιτυγχάνοντας βελτίωση των διεπαφών και της επικοινωνίας, ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής καθώς και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου
  • Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας
  • Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Περιφέρεια Κρήτης
Αποποίηση Ευθυνών

Η πράξη ΝΑΥΣ εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της παρουσίασης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.

Κωδικός Πράξης:

5041723

Έναρξη:
01/01/2019

Λήξη:
20/10/2021

Λογότυπο Πράξης:

Ιστοσελίδα:
https://naus-project.eu/

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020

Λογότυπο Προγράμματος:

Κύριος Ερευνητής (PI) – UNRF:
Δρ Εύη Δεκούλου

Ρόλος του UNRF:
Εταίρος